V24 10/6
Ti 11/6
On 12/6
To 13/6
Fr 14/6
15/6
09:30 Segelflyg
7
16/6
V25 17/6
Ti 18/6
On 19/6
To 20/6
Fr 21/6
22/6
0
23/6
0
V26 24/6
09:30 Segelflyg
7
Ti 25/6
09:30 Segelflyg
9
On 26/6
09:30 Segelflyg
11
To 27/6
09:30 Segelflyg
11
Fr 28/6
09:30 Segelflyg
8
29/6
09:30 Segelflyg
8
30/6
09:30 Segelflyg
7
V27 1/7
Ti 2/7
On 3/7
To 4/7
Fr 5/7
6/7
09:30 Segelflyg
2
7/7
V28 8/7
Ti 9/7
On 10/7
To 11/7
Fr 12/7
13/7
09:30 Segelflyg
0
14/7
09:30 Segelflyg
0
V29 15/7
Ti 16/7
On 17/7
To 18/7
Fr 19/7
20/7
09:30 Segelflyg
0
21/7
V30 22/7
Ti 23/7
On 24/7
To 25/7
Fr 26/7
27/7
09:30 Segelflyg
2
28/7
09:30 Segelflyg
2
V31 29/7
09:30 Segelflyg
2
Ti 30/7
09:30 Segelflyg
2
On 31/7
09:30 Segelflyg
2
To 1/8
09:30 Segelflyg
2
Fr 2/8
09:30 Segelflyg
3
3/8
09:30 Segelflyg
3
4/8
V32 5/8
Ti 6/8
On 7/8
To 8/8